Concurs pentru ocuparea postului de economist în cadrul serviciului administrativ

Published 2019-07-01 14:54:40 in Competitions


 


 


A N U N Ţ


privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de economist, cu atribuții de administrativ, casierie, secretariat și arhivă din cadrul


Serviciului administrativ, SSM, secretariat și arhivă


 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad - A.D.I.T.P.A., cu sediul în Arad, str. Horia nr. 2, ap. 6C, județul Arad, organizează concurs pentru ocuparea unui post de economist, pe durată nedeterminată, din cadrul Serviciului administrativ, SSM, casierie, secretariat și arhivă, cu atribuții de administrativ, casierie, secretariat și arhivă.


 Condițiile generale de participare la concurs

        Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


Condițiile specifice de participare la concurs

 Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a)      studii universitare absolvite în domeniul științelor economice, superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, sau echivalentă, studii ciclul I, II absolvite cu diplomă de master;

b)      cunoștințe operare PC (Microsoft Word, Excel, Internet Explorer);

c)      abilităţi de învățare si utilizare a  programelor  software;

d)      candidatul să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;

e)      candidatul să nu fie în conflict de interese, potrivit legii și să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea unor infracțiuni economice sau privitoare la conduita sa profesională, precum abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, fals și uz de fals, dare sau luare de mită;

f)       abilități, calități și aptitudini necesare: capacitate de lucru în echipă, capacitate de decizie rapidă, promptitudine și eficiență în executarea lucrărilor, asumarea de responsabilități, păstrarea confidențialității datelor și informațiilor, aptitudini de comunicare.


Atribuțiile și responsabilitățile postului de economist cu atribuții de administrativ, casierie, secretariat și arhivă:

a)      asigură în dublu sens fluxul informațional între asociație și clienții externi, precum și între serviciile și compartimentele asociației;

b)      asigurară repartizarea informațiilor dinspre management către toate serviciile și compartimentele asociației, precum și în sens invers;

c)      asigurară transmiterea informațiilor primite din afara asociației, precum și a celor către exteriorul asociației, persoanelor cărora li se adresează;

d)      înregistrarea documentelor în registrul de intrări-ieșiri;

e)      repartizează documentele pe servicii și compartimente;

f)       copiază/redactează/tehnoredactează diferite materiale;

g)      primirea, păstrarea și eliberarea de bunuri;

h)      întocmirea notelor de recepţie;

i)       întocmirea fișelor de recepţie provizorie pentru mijloace fixe;

j)       întocmirea proceselor verbal de dare în folosinţă pentru obiecte de inventar;

k)      întocmirea bonurilor de mișcare pentru mijloacele fixe;

l)       eliberarea bonurilor de consum pentru materiale;

m)   întocmește referatele de necesitate;

n)      analizează și centralizează referatele de necesitate;

o)      analizează, evidențiază și ordonează documente în arhiva asociației;

p)      arhivează planuri, proiect, rapoarte, studii și alte înscrisuri importante.


 Dosarele de înscriere se vor depune la registratura A.D.I.T.P.A. din Arad, B-dul Revoluției nr. 50, ap. 1, județul Arad, luni-vineri orele 1000-1400, până la data de 15.07.2019, ora 1200 și vor conține în mod obligatoriu:

a)    cererea de înscriere la concurs adresată Directorului A.D.I.T.P.A.;

b)   act de identitate - copie;

c)    diplome studii și documente care atestă efectuarea unor specializări - copie;

d)   documente (carte de muncă și/sau adeverințe) care atestă vechimea în domeniu;

e)    adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, cu avizul Laboratorului de sănătate mintală;

f)    cazierul judiciar;

g)   cazierul fiscal;

h)   curriculum vitae - model Europass;


        Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b), c) și d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


Probele se susțin în limba româna.

  Procesul de selecție se derulează în 3 etape și anume:

1. Etapa I - Selecția dosarelor - verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, care va avea loc în data de 17.07.2019, ora 1000, afișarea rezultatului selecției dosarelor având loc în data de 18.07.2019, ora 1400.

2. Etapa II - Proba scrisă – conform tematici și bibliografiei de concurs, anexate prezentului anunț și va avea loc în data de 23.07.2019, ora 1200, afișarea rezultatului la proba scrisă având loc în data de 24.07.2019, ora 1400.

3. Etapa III - Interviu - admiterea la etapa de interviu o reprezintă obținerea a minim 60 de puncte (din 100 posibile) la proba scrisă și va avea loc în data de 25.07.2019, ora 1200, afișarea rezultatului la interviu având loc în data de 26.07.2019, ora 1400.

Comunicarea rezultatelor - vor fi declarați admiși candidaţii care au obţinut prin media aritmetică a celor două probe minim 60 de puncte pentru funcţiile de execuţie și minim 70 de puncte pentru funcţiile de conducere. Afișarea rezultatului la concurs urmând a avea loc în data de 29.07.2019, ora 1400.

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0357410379, din Arad, B-dul Revoluției nr. 50, ap. 1, luni – vineri, orele 1000 - 1300.

Tematică:

1.      Conţinutul, modul de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor;

2.      Norme generale privind gestiunea bunurilor aflate în patrimoniu;

3.      Inventarierea patrimoniului;

4.      Reglementari privind achiziţiile publice;

5.      Regulile privind operațiunile de casă;

6.      Arhivarea documentelor, termen de păstrare;

7.      Corespondența și tehnica de secretariat;


 

           BIBLIOGRAFIE


privind ocuparea postului de economist din cadrul Serviciului administrativ, SSM, secretariat și arhivă


   1.      O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;

2.      H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

3.      Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;

4.      Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, actualizată;

5.      Legea 215/2001 a administrației publice locale;

6.      Ordinul nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local;

7.      Ordinul nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

8.      Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului.

O.M.F.P. nr. 2634/2015, cu modificările şi completările ulterioare, privind documentele financiar - contabile;


10.  Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiunilor de casă;


11.  Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, construirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste;


12.  H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;


13.  H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;


14.  Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;


  1. Legea nr. 135/2007, republicată, privind arhivarea documentelor în formă electronică;


16.  O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;


17.  Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;


18.  Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice (cap. I-II)


Candidații vor avea în vedere, la studierea actelor normative din bibliografie, inclusiv republicările, modificările și completările acestora.