Concurs pentru ocuparea postului de contabil șef

Published 2019-07-01 14:47:40 in Competitions


A N U N Ţ


privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de contabil șef, cu atribuții în financiar-contabilitate, resurse umane și salarizare din cadrul


Serviciului Financiar-Contabil, salarizare și resurse umane


 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad - A.D.I.T.P.A., cu sediul în Arad, str. Horia nr. 2, ap. 6C, județul Arad, organizează concurs pentru ocuparea unui post de contabil șef, pe durată nedeterminată, din cadrul Serviciului Financiar-Contabil, salarizare și resurse umane, cu atribuții în financiar-contabilitate, resurse umane și salarizare.


 Condițiile generale de participare la concurs


            Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:


a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


Condițiile specifice de participare la concurs


            Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a)     Studii universitare absolvite în domeniul științelor economice, superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, sau echivalentă, studii ciclul I, II absolvite cu diplomă de master, specializarea - Contabilitate și informatică de gestiune;

b)      Candidatul să aibă minim 8 ani vechime în muncă efectivă în specialitatea studiilor (economist) din care minim 4 ani vechime în funcţii de conducere în specialitatea studiilor;

c)      Experiența în contabilitatea instituțiilor publice reprezintă un avantaj;

d)      Diplomă/calificare -  inspector resurse umane;

e)      Să facă dovada vechimii în activitatea de resurse umane/salarizare (decizie REVISAL/ salarizare), desfășurată urmare a absolvirii în studiile superioare solicitate;

f)       Cunoștințe operare PC (Microsoft Word, Excel, Internet Explorer);

g)      Abilităţi de învățare si utilizare a  programelor  software;

h)      Candidatul să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;

i)       Candidatul să nu fie în conflict de interese, potrivit legii și să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea unor infracțiuni economice sau privitoare la conduita sa profesională, precum abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, fals și uz de fals, dare sau luare de mită;

j)       Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitate de lucru în echipă, capacitate de decizie rapidă, promptitudine și eficiență în executarea lucrărilor, asumarea de responsabilități, păstrarea confidențialității datelor și informațiilor, aptitudini de comunicare.


 Atribuțiile și responsabilitățile postului de contabil șef, cu atribuții în financiar-contabilitate, resurse umane și salarizare:


a)      Organizează, îndrumă, conduce, controlează, execută și răspunde de desfăşurarea în mod eficient a activităţii financiar-contabile a asociaţiei în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

          b)     Organizează, îndrumă, conduce, controlează și răspunde de desfășurarea în mod eficient a activității financiar-contabile a asociației în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare; 

c)      Asigură, organizarea și gestionarea în mod eficient a integrității întregului patrimoniu al asociației în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și normele sau reglementările interne ale asociației

d)      Organizează și coordonează contabilitatea operaţiilor de capital, contabilitatea imobilizărilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea terților, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor, contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislația în vigoare;

e)      Urmăreşte respectarea principiilor contabile și ale evaluării patrimoniului (prudenței, permanenței metodelor, continuității activităţii, independenței exerciţiului, intangibilității bilanţului de deschidere, necompensării);

f)       Elaborează și implementează politicile și strategiile financiar-contabile ale firmei;

g)      Menţine permanent capacitatea de plată a asociației și îndeplinirea la termen a obligaţiilor față de oricare dintre creditorii asociației;

h)      Menţine legătura cu băncile și cu alte instituţii financiare;

i)       Răspunde de consemnarea corectă și la timp, în scris, în momentul efectuării ei, în documente justificative a oricărei operații care afectează patrimoniul asociaţiei și de înregistrarea cronologică și sistematică în evidența contabilă a documentelor justificative în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

j)       Răspunde de întocmirea corectă a documentelor financiar-contabile și circuitul lor în cadrul asociaţiei. Pe document se va trece în mod obligatoriu numele, prenumele și funcţia celui care îl întocmeşte, semnează și răspunde de realitatea datelor consemnate în acestea; 

k)      Răspunde de întocmire referatului pentru iniţierea inventarierii generale anuale a patrimoniului asociaţiei, cel puţin odată pe an, pe parcursul funcționării sale sau in orice situaţii prevăzute de lege;

l)       Răspunde de inventarierea conturilor de creanțe și datorii;

m)   Înregistrează în Registrul-inventar a rezultatului inventarierii anuale;

n)      Organizează și participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil, la operaţiunile de inventariere a patrimoniului urmărind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;

o)      Răspunde de evidența formularelor cu regim special;

p)      Răspunde de respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operațional de casă și a celorlalte dispoziţii privind operaţiunile cu numerar, efectuând personal sau prin altă persoană împuternicită, cel puţin lunar și inopinat controlul casieriei, atât sub aspectul existenței faptice a valorilor bănești, cât și a existenței, corectitudinii și legalității documentelor justificative;

q)      Asigură și răspunde de îndeplinirea la termen a obligaţiilor asociaţiei față de bugetul statului și terţi, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

r)       Supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informațional din raza acestora de activitate;

s)      Supraveghează reconcilierea și închiderea conturilor;

t)       Asigură și răspunde de elaborarea balanței de verificare la termenele stabilite de legislația în vigoare;

u)      Efectuează analiza financiar-contabilă pe bază de bilanţ, pe care o prezintă în consiliul director și respectiv adunării generale a asociaţilor; 

v)      Întocmește, elaborează și semnează situațiile financiare semestriale, respectiv anuale;

w)    Elaborează, întocmeşte și fundamentează Bugetul de venituri și cheltuieli al asociației, conform legislației în vigoare și la termenele stabilite de aceasta;

x)      Urmărește modul de realizare a indicatorilor prevăzuți de B.V.C, respectiv încadrarea în limitele bugetare a veniturilor și cheltuielilor;

y)      Este consultat de către conducerea asociaţiei în probleme care sunt de competenta compartimentului;

a)      Avizează lucrări pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmărire, evidență, decontări, cheltuieli-venituri, bilanţ, etc;

b)      Participă la susţinerea și discutarea lucrărilor elaborate in cadrul compartimentului;

c)      Întocmeşte aprecieri asupra activităţii desfăşurate de personalul din subordine și îi propune pentru promovare și stimulare materială pe cei mai buni;

d)      Reprezintă asociaţia in cazurile încredinţate prin delegare;

e)      Răspunde de eficiența și calitatea lucrărilor executate în cadrul compartimentului la termenele stabilite prin reglementări interne sau prin alte acte normative; 

f)        Răspunde de respectarea programului de lucru și a disciplinei muncii în cadrul serviciului pe care îl coordonează;

g)      Controlează şi supraveghează modalităţile de respectare a normelor, procedurilor cu privire la elaborarea, avizarea, aprobarea, evidența, difuzarea, modificarea, arhivarea tuturor documentelor ce se utilizează;

h)      Răspunde de respectarea tuturor procedurilor operaționale contabile obligatorii ale asociației pentru personalul din biroul Contabilitate;

i)        Răspunde de îndeplinirea oricăror altor sarcini prevăzute de Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum și de celelalte reglementări legale în vigoare, pe linie economică și financiar-contabilă;

j)       Întocmeşte documentele în legatură cu angajarea, modificarea și încetarea contractului individual de muncă conform procedurilor interne, cu respectarea Codului Muncii și a legislaţiei în vigoare;

k)      Înregistrări Revisal (contracte, acte adiţionale, încetări);

l)       Verificare  pontaje întocmite de celelalte compartimente;

m)   Efectuarea calculului salarial şi întocmirea statului de salarii pe baza informaţiilor specifice (pontaje, concedii medicale, concedii de odihnă, concedii fără plată, modificări salariale, alte beneficii);

n)      Calculul, înregistrarea şi declararea impozitelor şi taxelor privind salariaţii către bugetul de stat (declaraţiile D112);

o)      Gestionează dosarele de personal ale salariaţilor având grijă ca acestea să fie complete (acte de stare civilă, studii, fișa postului, CV, etc.);

p)      Eliberarea de adeverințe către medic/casa de asigurări de sănătate, etc.;

q)      Menţinerea evidenţei concediilor de odihnă, fără plată, etc;

r)       Evidența tichetelor de masă;

s)      Menţinerea legăturii cu ITM, Oficiul Român pentru Imigrări și alte instituţii pe partea de protecţia și securitatea în muncă;


t)       Întocmirea diverselor adeverințe în raza de competență ce țin de resursele umane și salarizare.


 


   Dosarele de înscriere se vor depune la registratura A.D.I.T.P.A. din Arad, B-dul Revoluției nr. 50, ap. 1, județul Arad, luni-vineri orele 1000-1400, până la data de 15.07.2019, ora 1200 și vor conține în mod obligatoriu:


a)    cererea de înscriere la concurs adresată Directorului A.D.I.T.P.A.;

b)   act de identitate - copie;

c)    diplome studii și documente care atestă efectuarea unor specializări - copie;

d)   documente (carnet de muncă și/sau adeverințe) care atestă vechimea în specialitatea studiilor, necesare ocuparii postului;

e)    adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, cu avizul Laboratorului de sănătate mintală;

f)    cazierul judiciar;

g)   cazierul fiscal;

h)   curriculum vitae - model Europass;


 Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.


Actele prevăzute la lit. b), c) și d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Probele se susțin în limba româna.


Procesul de selecție se derulează în 3 etape și anume:


1. Etapa I - Selecția dosarelor - verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, care va avea loc în data de 17.07.2019, ora 1000, afișarea rezultatului selecției dosarelor având loc în data de 18.07.2019, ora 1400.

2. Etapa II - Proba scrisă – conform tematici și bibliografiei de concurs, anexate prezentului anunț și va avea loc în data de 23.07.2019, ora 0900, afișarea rezultatului la proba scrisă având loc în data de 24.07.2019, ora 1400.

3. Etapa III - Interviu - admiterea la etapa de interviu o reprezintă obținerea a minim 70 de puncte (din 100 posibile) la proba scrisă și va avea loc în data de 25.07.2019, ora 0900, afișarea rezultatului la interviu având loc în data de 26.07.2019, ora 1400.


 Comunicarea rezultatelor - vor fi declarați admiși candidaţii care au obţinut prin media aritmetică a celor două probe minim 60 de puncte pentru funcţiile de execuţie și minim 70 de puncte pentru funcţiile de conducere. Afișarea rezultatului la concurs urmând a avea loc în data de 29.07.2019, ora 1400.

  Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0357410379, din Arad, B-dul Revoluției nr. 50, ap. 1, luni – vineri, orele 1000 - 1300.


   Tematică:


1.      Conţinutul, modul de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor privind activitatea financiară şi contabilă;

2.      Norme generale privind documentele justificative şi financiar contabile, formele de înregistrare în contabilitate;

3.      Salarizarea/managementul raporturilor de muncă;

4.      Inventarierea patrimoniului;

5.      Contabilitatea activelor fixe;

6.      Rezultatele financiare ale asociaţiei;

7.      Bugetul asociaţiei.


 

                                     BIBLIOGRAFIE


privind ocuparea postului de contabil șef din cadrul


Serviciului Financiar-Contabil


   1.      O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;

2.      H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

3.      Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;

4.      Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, actualizată;

5.      Legea 215/2001 a administrației publice locale;

6.      Ordinul nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local;

7.      Ordinul nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

8.      Legea nr.  315/2004 privind dezvoltarea regională în România;

9.      Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului.

10.  Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

11.  OMFP nr 3103/2017 privind aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;

12.  H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată;

13.  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

14.  Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice (Capitolul I-II )

15.  OMFP nr.3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli:

16.  O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

17.  Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiunilor de casă;

18.  Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, construirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste;

19.  H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

20.  Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;

21.  O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

22.  O.M.F.P. nr. 2634/2015  privind documentele financiar-contabile;

23.  Legea nr. 53/2003, Codul muncii-Republicat;

24.  H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților; 

25.  Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

26.  O.U.G. nr. 158/2005 - privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate;

27.  H.G. nr. 276/2013 - stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

28.  H.G. nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului.


 Candidații vor avea în vedere, la studierea actelor normative din bibliografie, inclusiv republicările, modificările și completările acestora.